โครงการปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช

โครงการปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช

 พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้ตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ว่า ต้องการให้วัดป่าเจริญราช ซึ่งปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่ 13 ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ ให้เข้าใจจิตใจตนเอง เข้าใจต่อสภาวะธรรมต่างๆ ตามธรรมชาติ ตามหลักคำสอนและแนวทางการปฏิบัติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ คอยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ และแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรม ทั้งนี้เพื่อให้โยคีผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม สามารถนำหลักธรรมคำสอน และแนวทางการฝึกจิตใจของตนเอง ไปแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในหลายๆปีที่ผ่านมา ทางวัดฯได้จัดให้มีการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกวัน ตลอดทั้งเดือน โดยแบ่งโครงการปฏิบัติธรรมออกเป็น 5 รูปแบบ คือ

1.โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ

จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 1 - 8 ของทุกเดือน เป็นคอร์สปฏิบัติธรรมแบบต่อเนื่อง เข้มข้น มีการ"สมาทานปิดวาจา" ซึ่งสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องอยู่ครบทั้ง 8 วันเท่านั้น โดยตลอดระยะเวลาของโครงการ ผู้เข้าร่วมฯจะได้รับเมตตาจากพระวิปัสสนาจารย์ ในการดูแล ให้คำแนะนำ และสอนวิธีการปฏิบัติ และยังได้รับเมตตาจากพระครูปทุมภาวนาจารย์ ในการสอบอารมณ์กรรมฐาน ให้คำชี้แนะ ทั้งนี้โยคีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องสมาทานศีล 8 และปิดวาจา(ในวันที่ 3) ไม่พูดคุย ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นใด ที่ไม่ใช่พระวิปัสสนาจารย์ด้วยวิธีใดๆ ทั้งนี้เพื่อให้โยคีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับผลจากการปฏิบัติได้ดียิ่งๆขึ้นไป

2.โครงการปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ

ทางวัดป่าเจริญราชได้เปิดให้คณะบุคคล สาธุชน จากห้างร้าน บริษัท คณะนักเรียนนักศึกษา หรือองค์กรต่างๆทั่วไป ที่มีความศรัทธา สามารถเข้าปฏิบัติธรรมแบบหมู่คณะโดยพร้อมกันได้ โดยสามารถติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูล หรือกำหนดวัน เวลา ที่ต้องการเข้ารับการอบรม ได้ตลอดทุกวันที่วัดป่าเจริญราช

3.โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ในทุกเดือนตั้งแต่วันที่ 9 เป็นต้นไป ทางวัดป่าเจริญราชได้เปิดโอกาสให้ สาธุชน บุคคลทั่วไป สามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ตลอดทุกวัน โดยไม่กำหนดจำนวนวัน แต่จะอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการปฏิบัติ สามารถอนุโลม ยืดหยุ่นได้ตามการพิจารณาของพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งได้เมตตาดูแล และให้การอบรม ชี้แนะตลอดทุกวันเช่นกัน ทั้งนี้ในระหว่างที่มีการปฏิบัติธรรมแบบหมู่คณะ อาจมีการงดการรับผู้ปฏิบัติธรรมแบบทั่วไปในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางวัดฯ จะได้ประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซด์ และเฟสบุ๊ค

4.โครงการค่ายพุทธบุตร

โครงการค่ายพุทธบุตร จัดให้มีขึ้นเพื่อให้เยาวชนก่อนวัยแรกรุ่นอายุ ๙-๑๒ ปี และกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอายุ ๑๓-๑๕ ปี ได้เข้ารับการฝึกอบรมธรรมะ และการปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ และคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมแก่เยาวชน โดยมีพระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้เมตตาเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ซึ่งโครงการนี้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายน สามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสาจาก ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช ผู้ดูแลโครงการโดยตรงได้ที่ 
คุณบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร โทร.085 1202005, คุณอณิระ โพธินิล โทร.081 6223204, คุณดวงกมล มณีกุล โทร. 089 2053385, คุณธัญฑ์มรรฆศ์ สุนันท์กิ่งเพชร โทร. 081 9841920

5.โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร

จัดและดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่จิตอาสา ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช ซึ่งจะประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าร่วมปฏิบัติธรรมสัญจร ระหว่างวันที่ 9-16 เดือนธันวาคม เป็นประจำทุกปี โดยมีพระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช เมตตาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ฝึกอบรมกรรมฐานแบบเข้มข้น สนใจร่วมเข้าโครงการ หรือต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติม สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่โครงการได้โดยตรง ที่ 
คุณบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร โทร.085 1202005,

คุณอณิระ โพธินิล โทร.081 6223204,

คุณดวงกมล มณีกุล โทร. 089 2053385,

คุณธัญฑ์มรรฆศ์ สุนันท์กิ่งเพชร โทร. 081 9841920