Facebook/ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทร.๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒

วัดป่าเจริญราช

สายธารบุญ


กองทุนก่อสร้างอาคารรับรองสงฆ์

เชิญชวนญาติธรรม สาธุชนทุกท่านร่วมบุญ  สมทบปัจจัยเข้ากองทุนก่อสร้างอาคารรับรองสงฆ์ เพื่อใช้รับรองพระอาคันตุกะ และ/หรือ คณะสงฆ์ ที่เดินทางมาศึกษา/ ปฏิบัติศาสนกิจ ยังวัดป่าเจริญราช ตามกำลังกุศล ศรัทธา…
อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร ๒ ชั้น ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 6 ล้านบาท  ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมบุญได้  

โดยโอนปัจจัยผ่านบัญชี  วัดป่าเจริญราช  ธ.ไทยพาณิชย์  สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง ๗
เลขที่บัญชี ๒๙๑-๒๑๕-๐๑๘๙

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง) 
โทร. ๐๘๕-๖๖๖ ๔๘๙๘

กองทุนค่าน้ำ-ค่าไฟ

เนื่องจากวัดป่าเจริญราช  เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่ ๑๓  ที่มีญาติธรรม สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมเข้าปฏิบัติธรรมที่วัด เป็นประจำต่อเนื่องตลอดทั้งปี และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ,วันสำคัญทางพุทธศาสนา,โครงการปฏิบัติธรรมของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ตลอดถึงวันปกติธรรมดา โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือปัจจัยแต่อย่างใด ทำให้เกิดมีค่าใช้จ่ายประจำค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพค่าน้ำ-ค่าไฟ  เพื่อเป็นการช่วยทะนุบำรุง ส่งเสริมพุทธศาสนา ให้สาธุชนทุกท่าน  ได้มีสถานที่อันเป็นสัปปายะ สำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป ทั้งนี้ทุกท่าน สามารถร่วมบุญได้ โดยโอนปัจจัยผ่านบัญชี  วัดป่าเจริญราช  ธ.ไทยพาณิชย์  สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง ๗
เลขที่บัญชี ๒๙๑-๒๑๕-๐๑๘๙

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง) 
โทร. ๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘

เจ้าภาพอาหารประจำวัน

ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน  ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร/อาหาร สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร  แม่ชี  และผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าเจริญราช  โดยสามารถเลือกกำหนดวันการเป็นเจ้าภาพได้ตามต้องการ  และ/หรือสามารถร่วมบุญในวันสำคัญของท่าน เช่น วันเกิด,วันครบรอบเหตุการณ์สำคัญของท่านหรือคนในครอบครัว โดยทางวัดกำหนดไว้วันละ ๕,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังกุศลศรัทธา การเป็นเจ้าภาพอาหาร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร  แม่ชี  และผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม  เพื่อการอุปถัมภ์ให้มีกำลังในการบำเพ็ญศาสนากิจ   และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรม มีกำลังความเพียรในการขัดเกลาตน ลดกิเลส  เพื่อมรรคผล เพื่อเพิ่มความเป็นอริยชนในพระพุทธศาสนาสืบไป

สามารถติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณศิริภรณ์  วิทยาศิริกุล (เจ๊อิม)
โทร. ๐๘๑-๖๖๗ ๖๖๓๖ 

กุฏิพระภิกษุสงฆ์

วัดป่าเจริญราช มีการขยาย-ปรับปรุงเพิ่มเติม อาคารสถานที่ต่างๆภายในวัด  เพื่อความเหมาะสม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยจัดแบ่งอาณาบริเวณ เป็นเขตสังฆาวาสและดำเนินการสร้างกุฏิพระภิกษุสงฆ์เพิ่มเติม เพื่อให้มีกุฏิพอเพียงสำหรับรองรับพระคุณเจ้า ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และยังใช้รับรองพระอาคันตุกะ ที่ต้องการศึกษา/จำพรรษา ณ วัดป่าเจริญราชได้  จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิพระภิกษุสงฆ์จำนวน ๑๒ หลัง  หลังละ ๒๖๐,๐๐๐ บาท  หรือตามกุศลศรัทธา 
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

-อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง) โทร. ๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘
-คุณศิริภรณ์  วิทยาศิริกุล (เจ๊อิม) โทร. ๐๘๑-๖๖๗๖๖๓๖   

 สามารถ Inbox สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

เลขที่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทรศัพท์ 0-29952112 แฟ็กซ์ 0-29952477