บุคคลผู้มีศีล ย่อมเป็นผู้หนักแน่น มีความเย็นใจ และเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อ ศีลจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เราไปสู่ความบริสุทธิ์ ส่งผลให้การประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าได้ไวยิ่งขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช พระธรรมเทศนา ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๔๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รับชมรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=st1favcjZsc&fbclid=IwAR30KOYbmc5k5SMVQ3HvfAFYjWwXDOEPYgCAH5R0w--FQlEJepecNZsgUq4 ภาพประกอบ เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา วัดป่าเจริญราช