ฉะนั้นการบรรลุธรรมเนี้ย มันก็จะเข้าไปสู่จากธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ มันก็ลงมาสู่วิริยสัมโพชฌงค์ พอสภาวะเห็นเรียบร้อยชัดเจนมากขึ้น มันก็ต้องตามต่อ เวลาไม่มีแล้วไม่เป็นอกาลิโก พระพุทธเจ้าว่า อกาลิโกโอปนยิโก โอปนยิโกไม่เลือกกาล ไม่เลือกเวลา สภาวธรรมจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ ขนาดที่เราไปนอนแล้ว มันยังเกิดสภาวธรรม เพราะจิตมันไม่หยุดทำงาน จิตไม่ได้หยุดทำงาน มันทำงานอยู่อย่างละเอียด ถ้าจิตหยุดทำงาน เราก็ตาย แต่มันจะละเอียด ช้ามากขึ้น แค่เอาปรอทมาวัดไข้ เหมือนไม่มี หัวใจไม่เต้น เหมือนมันอ่อนลง เป็นเรื่องปกติของผู้ปฏิบัติ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) ธรรมบรรยายโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php