ถ้าจิตของเรามันแน่วแน่ มันไม่คิดเรื่องต่างๆนานา หรือไม่คิดเรื่องที่เลวร้าย ตัวภาวะ จิตวิสุทธิมันก็เกิดขึ้น เมื่อศีลบริสุทธิ์ จิต ความคิดก็บริสุทธิ์ เมื่อความคิด จิตบริสุทธิ์ ความคิดมันก็บริสุทธิ์ ความคิดหรือปัญญามันบริสุทธิ์ พอบริสุทธิ์แล้ว มันก็ทำให้เกิดความเบา ไม่นึก ไม่วิตกกังวล ไม่ปวดศีรษะ ที่เราคิดมากๆ มันปวดศีรษะที่เรานั่งเพ่งมากๆมันปวดศีรษะ เกร็ง ตัวแข็งทื่อไป นั่นแหละทำให้เกิดภาวะที่มันปวดศรีษะมันคิดไม่ได้ คลายไม่ออก มันทุกข์ บางทีหายใจ ไม่รู้เข้า ไม่รู้ออก มันอึดอัด ตัวร้อน ร้อนๆ หนาวๆ จะเป็นไข้ ทั้งร้อน ทั้งหนาว จะเป็นไข้ นั้นภาวะ นั้นเป็นสภาวะกรรมฐานที่มันเกิดขึ้น ที่มันต่อสู้ ต่อสู้เพื่อจะให้เกิดความสงบ ให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจาร์ย วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค.๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88 ที่มาของภาพ พุทธคยา ประเทศอินเดีย