กิเลสเป็นเหตุให้จิตมัวหมอง เศร้าหมอง ไม่ผ่องใส สติสัมปชัญญะ รู้ตัวทั่วพร้อม เห็นสภาวะของจิต แล้วจิตมันปล่อยวาง พอจิตมันปล่อยวาง ไม่มัวหมอง มันก็ผ่องใส ความผ่องใสนั่นคือบริสุทธิ์ นั่นคือสภาวะจิตที่เป็นเนกขัมมะ การถือบวชทางจิตอันบริสุทธิ์ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๕/๕ วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๙ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=QnGLRFpEXVw