คุณลักษณะของโสดาบัน เมื่อมีวาสนาบารมีได้ผ่านโสฬสญาณในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ย่อมได้ ครองชีวิต “ โสดาบัน ” พวกโสดาบันย่อมมีลักษณะเกิดขึ้นได้เอง ๑๑ ข้อ คือ ๑. ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง ๒. ไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย ๓. ไม่มีความเห็นผิดจากคลองธรรม ๔. ไม่มีความตระหนี่ ๕. ไม่มีความอิจฉาริษยา ๖. ไม่มีกามราคะชนิดรุนแรง ๗. ไม่มีความโกรธชนิดรุนแรง ๘. ไม่มีความลบหลู่ โอ้อวด มารยาสาไถย ๙. ไม่มีความถือตน ๑๐. ไม่มีอคติ ๔ มีความยุติธรรมประจำใจ ๑๑. มีศีลบริสุทธิ์ ถ้าเป็นฆราวาส จะมีศีล ๕ เป็นนิจศีล ตลอดชีวิต ลักษณะของโสดาบัน ๑๑ ข้อนี้ เขาเกิดของเขาเอง ไม่ต้องนั่ง คิด นั่งนึก นั่งตรึกตรองหรือข่มจิตให้เกิด เขาจะเกิดเองอย่างอัตโนมัติ โยคีผู้ปฏิบัติก็รู้สึกอัศจรรย์ใจ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “วิปัสสนาชีวิต” หน้า ๓๐ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/obook/Vipassana2555.pdf