เพราะความสุข คือ ความทุกข์ที่พอทนได้ ชีวิตมนุษย์เราที่ เกิดมา ก็มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป ขึ้นอยู่กับว่าใครจะแสวงหา ทางใดเป็นส่วนมาก เพื่อที่จะได้มาซึ่งความสุข ความพึงพอใจของ ตนเอง ทั้งนี้จะกล่าวถึง สุขของคฤหัสถ์หรือฆราวาสนั้น อันเป็น สุขของชาวบ้าน เป็นสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี เรียกว่า สุขของคฤหัสถ์ หรือ คิหิสุข หรือ กามโภคีสุข ๔ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “คู่สร้าง คู่สม” หน้า ๔๗ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/obook/The_happy_couple.pdf