รักษาใจ เมื่อเรามีสิ่งดี หากเราเป็นคนดี มีน้ำใจ แล้วก็หยิบยื่นสิ่งดีให้แก่เพื่อนพ้องของเรา เท่าที่เราจะทำได้ เราได้หลักธรรมครองชีวิต การครองตน การครองคน การครองงาน เรารู้วิธีแล้ว เราได้วิธีแล้ว ค่อยหยิบยื่นให้แก่เพื่อนมนุษย์ของเรา ที่กำลังทุกข์เดือดร้อนอยู่ตามฐานะ ตามโอกาสที่เรามี ที่จะให้เขาได้ ดังนั้นสิ่งที่เราควรรักษาไว้ คือ ทำใจให้บริสุทธิ์เสมอ รักษาใจของเราไว้ให้ดีเสมอตลอดไป ชีิวิตของเราจะสดใส บริสุทธิ์ผุดผ่อง งอกงามไพบูลย์ ทั้งอยู่ในที่ลับที่แจ้ง ทั้งที่สูงและที่ต่ำ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เพชรขึ้นชื่อว่าเพชรอยู่วันยังค่ำ ทองคำมันจะไหลตกที่ไหน ก็เรียกว่า ทองคำ โอวาทธรรม จาก พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท)