ฆราวาสธรรม ๔ ประการ ฆราวาสธรรมเป็นหลักธรรมในการครองเรือน เพื่อส่งเสริมให้คู่สมรสมีความสุขยิ่งขึ้น เป็นคู่ศีลธรรม คู่คุณงามความดีคู่คุณธรรม โดยเอาหลักธรรมสำหรับการครองเรือนของศาสนามาใช้มาปฏิบัติต่อกันในบ้าน เพื่อประโยชน์สุขด้วยธรรม ๔ ประการดังนี้ ๑. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อสัตย์ต่อกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจาและจริงในการกระทำทั้ง ๕ สถาน คือ ๑. จริงต่อหน้าที่ ๒. จริงต่อการงาน ๓. จริงต่อกาลเวลา ๔. จริงต่อบุคคล ๕. จริงต่อความดี ๒. ทมะ คือ ฝึกฝนตนให้รู้จักข่มใจโดยการใช้ปัญญา รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ข้อขัดแย้ง ปรับตัวปรับใจเข้าหากันได้ด้วยดี ลักษณะข่มใจมี ๒ สถาน คือ ๑). ข่มใจที่กำลังจะกำเริบไม่ให้กำเริบ ๒). ข่มใจที่กำเริบแล้วให้สงบลง ๓. ขันติ คือ อดทน มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น ไม่วู่วามทนต่อความล่วงล้ำ อดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากตรากตรำฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน เช่น อดทนต่อทุกขเวทนา อดทนต่อความเจ็บใจ อดทนต่ออำนาจจิตและสิ่งเย้ายวนต่างๆ ๔. จาคะ คือ เสียสละ มีน้ำใจ สามารถเสียสละความสุขสำราญ ความพอใจส่วนตัว ความเห็นแก่ตัว สละความโกรธ เพื่อคู่ครองได้ เช่น อดหลับอดนอนพยาบาลกันในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดจนมีน้ำใจ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติสหายของคู่ครอง ไม่ใจแคบ จาคะมี ๒ อย่าง คือ ๑). สละวัตถุ ๒). สละอารมณ์ ธรรมทั้ง ๔ ประการ ฆราวาสจะต้องมีพร้อมบริบูรณ์ทั้ง ๔ อย่าง จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้ เพราะจะทำให้ชีวิตการครองเรือนไม่ราบรื่น เปรียบเสมือนบ้านเรือนต้องมีสี่เสาจึงจะตั้งอยู่ได้ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “คู่สร้าง คู่สม” หน้า ๔๓ - ๔๔ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/Krasaejai/The_happy_couple.pdf