“กายของเราเปรียบเหมือนดังโคถึก หากเรามีสติ ก็สามารถเอาพลังนั้นออก มาใช้ประโยชน์ในทางที่เป็นความดี มีประโยชน์ต่อสังคม ต่อโลกได้ แต่ถ้ากิเลส มารเข้าครอบงำแล้ว เราหยุดหมดทุกอย่าง มองไม่เห็นความดี มองเห็นกงจักรเป็น ดอกบัว เห็นความชั่วเป็นความดี ในที่สุด จะเกิดความทุกข์ เร่าร้อนตลอดชีวิต" โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๒ หน้า ๗๔ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17