“ พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ดูก่อนพราหมณ์ บุคคลที่เป็นตัวแทนเราตถาคต เราไม่ตั้งใครเป็นตัวแทน แต่สิ่งที่เราได้กล่าวไว้แล้ว ที่เรียกว่าพระธรรมวินัย ธรรมวินัยนั่นแหละเป็นตัวแทนของเราตถาคตเจ้า ธรรมที่เรากล่าวไว้แล้ว วินัยที่เราบัญญัติไว้แล้ว นั่นคือตัวแทนของเราตถาคต เป็นดั่งรากแก้ว เป็นดั่งแก่นธรรมที่แท้จริง ใครใคร่ควรประพฤติปฏิบัติธรรม ตามธรรมตามวินัย ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุ ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่า เป็นพุทธแท้ๆ “ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “หัวใจของกรรมฐาน” หน้า ๑๒๗ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17