วิปัสสนา ๕ นาที พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ท่านหวังความสุข ความสงบในปัจจุบันชีวิต และหวังจะได้เกิดเป็นสุขชาติต่อไป สมควรลงมือปฏิบัติวิปัสสนา คืนละ ๕ นาที ทุกๆคืน ปฏิบัติเสร็จแล้วให้แผ่เมตตาให้แก่ บิดา มารดา เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งปวง " จิตจะเกิดเมตตาเอง " ถ้าอธิษฐานจิตว่า จะปฏิบัติวิปัสสนาคืนละ ๕ นาที ทุกๆคืน ปีหนึ่ง ๓๖๕ วัน จะทำได้ ๓๖๕ x ๕ = ๑,๘๒๕ นาที คิดเป็นชั่วโมงได้ เท่ากับ ๓๐ ชั่วโมง ๒๕ นาที เช่นนี้ จิตจะเสพสมาธิ เมื่อจิตเสพสมาธิได้บ้าง จิตจะเกิดเมตตาได้เองอย่างอัตโนมัติ ไม่นั่งคิด นั่งนึกนั่งตรึกตรอง หรือนั่งทำจิตว่างให้จิตเกิดเมตตา เมื่อจิตเสพสมาธิได้แล้ว จิตเกิดเมตตาได้เองอย่างอัศจรรย์ เจ้าตัวผู้ปฏิบัติก็รู้สึกอัศจรรย์ใจ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ วิปัสสนาชีวิต หน้า ๒๖ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/Krasaejai/Vipassana2555.pdf