กำไรชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนจนเพราะไม่ทำทาน คนรวยเพราะทำทาน คนสวยเพราะรักษาศีล คนขี้เหร่เพราะไม่รักษาศีล คนมีปัญญาดีเพราะชอบฟังธรรมปฏิบัติธรรม คนมีปัญญาทรามเพราะไม่ชอบปฏิบัติธรรมไม่ชอบศึกษาหาความรู้ คนอายุยืนเพราะไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น คนอายุสั้นเพราะชอบเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น คนมีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ คนขี้โรคเพราะชอบเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์ กักขังสัตว์ เมื่อเราได้พิสูจน์ตามเหตุผลแล้วก็เห็นจริงตามพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ ดูที่ตนเองบ้าง ดูที่คนอื่นใกล้เราบ้าง เมื่อเรารู้เราเห็นอย่างนี้ เราจึงทำบุญ เราอยากมีอายุยืนมีโรคน้อยจึงรักษาศีล เราอยากรวยจึงให้ทำทานตามกำลัง เราต้องการเป็นคนมีปัญญาจึงต้องฟังธรรมเจริญภาวนา บางครั้งขี้เกียจก็ต้องฝืน เพราะไม่ต้องการเป็นคนโง่ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ วิปัสสนาชีวิต หน้า ๑๑ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/Krasaejai/Vipassana2555.pdf