วันนี้อาตมาจึงได้ยกเอานิกเขปบทพจนคาถา ในทุกขกะมินิบาตรที่พระพุทธศาสดาได้ตรัสไว้ว่า อาทสฺสนโต อายนฺติ ภคฺคา คจฺฉนฺตยทสฺสนํ วิชชุปฺปาโทว อากาเส อุปฺปชฺชนฺติ วยนฺติ จ แปลเป็นภาษาไทยเนื้อในใจความว่า ขันธ์ทั้งหลายมาโดยไม่ปรากฏ แล้วดับไปก็ไปสู่ที่ที่ไม่ปรากฏ ย่อมเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนสายฟ้าแลบในอากาศฉันนั้นขันธ์ทั้งหลายก็มาโดยไม่ปรากฏอย่างโยมมาเนี่ย ก็ไม่ปรากฏมาจากไหนมาเกิดในท้องแม่ โยมได้เขียนใบสมัครมาหรือเปล่า ไม่ได้เขียน โทรมาบอกหรือเปล่า จับผัดจับถู ถูลู่ถูกังมาเข้าท้องเขาเลย ถือวิสาสะนะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์ทั้งหลายมาโดยไม่ปรากฏ อะไรละมา ขันธ์ ขันธ์ตัวไหน ขันธ์ห้าดับไปแล้วก็ไม่ปรากฏว่าดับไปตอนไหนเรามาวันนี้ สร้างสติ สร้างความรู้ สร้างความเข้าใจ เข้าไปดูการเกิดดับของขันธ์ห้า วันก่อนนั้นอาตมาได้กล่าวไว้ว่า ขันธ์ห้าเดิน ขันธ์ห้านั่ง ขันธ์ห้านอน โยมก็เถียงว่าขันธ์ห้าที่ไหน โยมแท้ๆ ถ้าเป็นโยมแท้ๆ ถ้าเป็นเราแท้ๆ จริงๆ อาตมาก็บอกว่าต้องบังคับบัญชาได้ อย่าเจ็บนะ อย่าปวดนะ อย่าง่วงนอนนะ อย่าเบื่อหน่ายนะ อย่าท้อแท้นะแต่มันเป็นหมดทุกอัน แสดงว่าขันธ์เนี่ยไม่ใช่ของเรา เป็นของใครก็ไม่รู้เป็นเพียงยืมของเขามาใช้ ไม่นานนัก ขันธ์มันก็สลายไป ฉะนั้นการเกิดดับ ของรูปนามขันธ์ห้า ปรากฏอยู่ทุกขณะ ทุกเวลา ทุกลมหายใจฉันใดก็ฉันนั้น เหมือนท้องพองท้องยุบ มันเกิดอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าสติของเรานั้นมันจะไปจับได้ไหม จิตของเรามันละเอียดไหม มันสามารถรู้สึกสัมผัสได้ไหม ถ้ามันยังหยาบ ยังไม่ละเอียด มันก็ไม่สามารถที่จะเห็นอาการของท้องพอง ท้องยุบ ไม่เห็นการปรากฏของท้องพอง ท้องยุบ เพราะจิตใจเรายังไม่ละเอียดพอ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “หัวใจของกรรมฐาน” หน้า ๙๑ – ๙๒ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17