“ เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมมหากุศลที่ ยิ่งใหญ่มหาศาล เราจะข้ามพ้นวัฏฏะสงสาร ที่จะเวียนว่ายตายเกิด ข้ามพ้นทุกข์ที่ ทรมาน หรือไปสู่สุขที่ไม่ทรมานหรือ ทรมานน้อย อยู่ที่การขวนขวายขัดสี ฉวีวรรณ สร้างกุศลให้มันสะอาดบริสุทธิ์ โดยการทำบุญให้ทาน การรักษาศีล เจริญ ภาวนา เจริญเมตตา ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ใจ ผ่องแผ้วที่สุด เราก็ได้แก้วมณีเป็นที่พึ่ง คือ มรรคผลนิพพาน หรือยกระดับชั้นให้แก่ จิตตนเอง” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๒ หน้า ๑๐๖ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17