Facebook/ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

เลขที่ ๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทร.๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒

วัดป่าเจริญราช

ชื่อและสถานะปัจจุบัน

ชื่อ พระครูปทุมภาวนาจารย์ ฉายา วีรนนฺโท
นามเดิม เจริญราช อายุ ๕๒ ปี พรรษา ๓๒

วิทยฐานะ
น.ธ.   :  น.ธ. เอก
            ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
            กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม
            ประจำจังหวัด ปทุมธานี แห่งที่ ๑๓ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สถานะเดิม

ชื่อ วีระนนท์ นามสกุล เจริญราช
เกิด วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ แรม ๑๑ เดือน ๑๑ ปีขาล
บิดาชื่อ นายสอน เจริญราช มารดาชื่อ นางวิมล เจริญราช
บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ ๖ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

บรรพชาเป็นสามเณร

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕
ณ วัดศรีอริยวงศ์ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พระอุปัชฌาย์ - พระครูเกษตรธรรมวิจิตร วัดธาตุ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕
ณ วัดศรีอริยวงศ์ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พระอุปัชฌาย์ - พระครูเกษตรธรรมวิจิตร วัดธาตุ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พระกรรมวาจาจารย์ - พระปลัดไพบูลย์ จนฺทสีโล วัดธาตุ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พระอนุสาวนาจารย์ - พระไชย อมโร วัดศรีอริยวงศ์ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วิทยฐานะ

๑) พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านเมืองบัว (แก้วพิมลคุรุราษฎร์พัฒนา) ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดปทุมคงคา ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์มาแล้ว

๑) พ.ศ. ๒๕๒๗ – พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดปทุมคงคา อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด
๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นเจ้าอาวาส วัดปทุมคงคา อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๓) พ.ศ. ๒๕๓๗ - พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดธาตุ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นรองเจ้าอาวาสเจ้าอาวาส วัดธาตุ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจ้าสำนักสงฆ์วิมลธรรม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สมณศักดิ์

ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระครูปลัด วีระนนท์ วีรนนฺโท ในฐานานุกรมของพระราชธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

การศึกษาอบรมภาควิปัสสนากรรมฐาน

พ.ศ. ๒๕๒๖ – พ.ศ. ๒๕๓๗ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ได้ออกธุดงค์ตามป่าเขา ลำเนาไพร ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน คือ กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่าและอินเดีย เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ต่างๆ สลับกับการเข้ามาในเผยแผ่ธรรมะ และอบรมธรรมะให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้ธุดงค์ศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ คือ หลวงปู่พิมพา โกวิโท วัดศรีอริยวงศ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็น พระอุปัชฌาย์, พระโพธิญาณเถรหรือหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี , หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุ้ง จังหวัดร้อยเอ็ด , หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี จังหวัดสุรินทร์, หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู , พระอาจารย์จันทร์เรียน วัดถ้ำสหาย จังหวัดอุดรธานี , หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ , หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร , พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี , หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี , สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , พระธรรม-ธีรราชมหามุนี(เจ้าคุณโชดก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ,หลวงพ่อสด จันทสโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ, หลวงปู่ไพบูลย์ สมุทรสาร แห่งวัดสินวิเศษศรัทธาราม จังหวัด สมุทรสงคราม , พระอาจารย์บุญเลิศ เหมโก วัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพฯ

นอกจากนั้นได้ไปปฏิบัติกรรมฐานที่สำนักมหาสี จังหวัดย่างกุ้ง กับพระมหาสีสยาดอ (โสภณมหาเถระ) อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งประเทศพม่า จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๘ เดือน โดยการเดินธุดงค์ทั้งไป และกลับ

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ภาค ๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๑๖ –๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 • พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นพระวิทยากรอบรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง , วิทยากรอบรมค่ายจริยธรรมแก่นักเรียนประจำอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นพระหน่วยพัฒนาการทางจิต จิตภาวันวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ วัดกระโจมทอง จังหวัดนนทบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระธรรมทายาท รุ่นที่ ๗ เลขประจำตัว ๘๐๗ จากวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นวิทยากรศูนย์คฤหัสถ์บ้านวัดโรงเรียนประจำอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระวิทยากรชมรมพุทธรักษา องค์การปกป้องพระพุทธศาสนา ครูสอน จริยธรรมระดับประถมศึกษา ๔-๕-๖ โรงเรียนวัดธาตุ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่ แห่งประเทศไทย วัดสุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ,พระวิทยากรอบรมพระวิปัสสนาจารย์ พระวิทยากรอบรมค่ายพุทธบุตร , พระวิทยากรอบรมนักโทษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นพระวิทยากรในโครงการธนาคารสมอง ในพระราชินูปถัมภ์ของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
 • พระวิปัสสนาจารย์รูปแรกในประเทศไทยที่ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนที่ประเทศสเปน เป็นเวลา ๕ เดือนทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมครูต้นแบบในโครงการโรงเรียนสีขาว พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ พระสงฆ์ไทยเพียงรูปเดียว ที่ได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์แผ่เมตตาและนั่งสมาธิภาวนาเพื่อสันติภาพโลกที่ประเทศทิเบต ในครั้งนั้นมีพระสงฆ์เข้าร่วมเจริญภาวนาจากประเทศทิเบตจีน และที่อื่นๆ จำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป โดยมีพระธิเบตระดับสูง คือ ระดับรินโบเช (RinPoche) ที่ ๒ (รองจากองค์ดาไล ลามะ) จำนวน ๑๒ รูป ซึ่งเก่งทางญาณสมาธิ เข้าร่วมเจริญภาวนาในครั้งนี้
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน เป็นพระวิปัสสนาจารย์ อบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐาน ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ วัดป่าสันติธรรม รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พระวิปัสสนาจารย์ สอนกรรมฐาน ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พระวิปัสสนาจารย์ สอนกรรมฐาน ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ เมืองวอชิงตัน เมือง ดีทรอยต์ เมืองโอไฮโอ เมืองเดนเวอร์และวัดพุทธโอเรกอน รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เป็นพระวิปัสสนาจารย์ อบรมปฏิบัติกรรมฐานพระนวกะ ประจำอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • พระอาจารย์บรรยายพิเศษ ในวิชาบัณฑิตสัมมนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
 • ประธานมูลนิธิวิมลธรรม
 • พระวิปัสสนาจารย์ โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ รักษ์นทีรีสอร์ท อ.บางเลน จ.นครปฐม
 • แสดงพระธรรมเทศนา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ (WBTV) มูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารวัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ
 • แสดงพระธรรมเทศนา ณ ชมรมพุทธศาสตร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • แสดงพระธรรมเทศนา ณ ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธศาสนานานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ
 • แสดงพระธรรมเทศนา ณ ในโครงการคาราวานคุณธรรมนำความรู้ ตอนทำดีให้เด็กดู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • แสดงพระธรรมเทศนา ณ ในโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต ธรรมะกับการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • แสดงพระธรรมเทศนา ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • แสดงพระธรรมเทศนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • แสดงพระธรรมเทศนา ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • แสดงพระธรรมเทศนา ณ บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
 • แสดงพระธรรมเทศนา ในโครงการ “จิตใส ใจสบาย” ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • แสดงพระธรรมเทศนา ในโครงการอบรมแกนนำสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ แก่นักเรียนโรงเรียนวัดแสงสรรค์ โรงเรียนทองพูนอุทิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ โรงเรียนอุดมวิทยา โรงเรียนธัญบุรี
 • แสดงปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
 • ประธานโครงการและพระวิปัสสนาจารย์ประจำโครงการอบรมการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

การส่งเสริมด้านการศึกษา

 • ได้สนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุ สามเณร และฆราวาสให้ได้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เปรียญธรรม และปริญญาตรี ในรูปของการให้ทุนการศึกษา
 • ช่วยดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสามัญปริยัติ ที่วัดศรีอริยวงศ์ และวัดธาตุ
 • มอบอุปกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ให้แก่โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ให้ความอนุเคราะห์สื่อการสอน การอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน แก่วัดบ้านสำโรงตาเจ็น จังหวัดศรีสะเกษ
 • เป็นผู้อุปถัมภ์ในโครงการเข้าปริวาสกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ รูป วัดป่าเหมือดจังหวัดเชียงใหม่
 • ให้ความอุปถัมภ์โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ดังนี้
  • โรงเรียน ตชด. รางวัลอินทิราคานที บ้านพะกะเช อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ บ้านหม่าโอโจ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดุก, โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง, โรงเรียนบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่เกิบ, บ้านห้วยบง, บ้านหินหลวง,บ้านแม่สะเต อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บ้านห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านดอยหลวง, บ้านดอยน้อย,
  • บ้านแม่ป๊อกล่าง, บ้านแม่ป๊อกบน, บ้านหินฝน, บ้านหล่ายทุ่ง, บ้านป่าพญาดอย อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บ้านผาขะเจ้อ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 • เป็นผู้อุปถัมภ์สามเณรชาวเขาให้รับการศึกษาแผนกสามัญ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

งานสาธารณะสงเคราะห์ และงานสาธารณูปการ

 • ทำบุญสร้างเจดีย์ ณ สำนักสงฆ์ป่าเขาแหลม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 • ทำบุญซื้อที่ดินเพื่อถวายวัดสันห้างเสือ อำเภอป่าซาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
 • บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค แก่ชาวบ้านในตำบลบึงทองหลาง ปี พ.ศ.๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ เป็นเงินครั้งละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
 • ทำบุญสิ่งของให้แก่วัดในต่างจังหวัด ๑๐ ครั้งๆละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 • ประธานโครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่าฯ สู่ชาวดอย บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค เครื่องกันหนาว ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน การสอน เครื่องเขียน และเครื่องกีฬา ในถิ่นทุรกันดารที่ขาดปัจจัยสี่ในการดำรงชีพ
 • เป็นผู้อุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔)

เกียรติคุณที่ได้รับ

 • ได้รับพระราชทานวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ได้รับโล่เกียรติคุณ จากสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานะผู้ให้การส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทววิทยา จากสถาบัน (ULC) THE UNIVERSAL LIFE CHURCH เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

รูปภาพกิจกรรมหลวงพ่อบางส่วน

วัดป่าเจริญราช

เลขที่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทรศัพท์ 0-29952112 แฟ็กซ์ 0-29952477