วัดป่าเจริญราช

โอวาทธรรมวันพระ

บุญกรรมฐาน

พระธรรมเทศนา

Facebook VIDEOS

ศิษย์วัดป่าเจริญราช @Watpacharoenrat @watpacharoenrat11 @Watpacharoenrat

บทความวัดป่าเจริญราช

การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม และมีการเสื่อมสลายไปอยู่ตลอดเวลา ถ้าปฏิบัตินานๆวัน พอง ยุบ อาจหายไป

การนั่งกำหนดภาวนา พองหนอ-ยุบหนอ พอเราจะนั่ง มือเราจับกันอยู่ (มือที่ไขว้หลังจับกันไว้อยู่) เราก็กำหนดปล่อยหนอ ปล่อยหนอคือปล่อยมือซ้าย ปล่อยมือขวาลงมา พอเราปล่อยเสร็จ เราจะนั่ง

นิวรณธรรม 5 ประการ นิวรณธรรมห้าประการ คือสิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้จิตใจของเราไปสู่เป้าหมาย หรือบรรลุธรรมได้

การเดินจงกรม การปฏิบัติวิปัสสนาสมาธิ ของพระพุทธเจ้านั้น ต้องเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิทุกครั้ง

เรื่องเล่า - เรื่องเล่าพระป่า

  1. เรื่องเล่า
  2. เรื่องเล่าพระป่า

ถาม-ตอบ

คำสอน

วัดป่าเจริญราช
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
"สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น แห่งคณะสงฆ์ภาค ๑ เขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๕"
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
 ๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒

สำนักปฏิบัติธรรมวังแก้ว
๑๔๔ หมู่ ๑๐ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ๕๔๑๑๐

สถานปฏิบัติธรรมแม่วังกาญจนา
ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน ลำปาง ๕๒๑๖๐
๐๙๓-๒๔๙-๙๔๕๙
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่วังกาญจนา ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่วังกาญจนา

Wat Buddha Oregon (วัดพุทธออเรกอน)
8360 David Lane SE, Turner, OR, United States, Oregon
 +1 503-391-9866
Wat Buddha Oregon WatBuddhaOregon
ข่าวสารจาก Wat Buddha Oregon ข่าวสารจาก Wat Buddha Oregon

สวนป่าลานธรรม (วัดป่าภาวนาวิสุทธิ) สาขาวัดป่าเจริญราช
ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ศิษย์วัดป่าเจริญราช @Watpacharoenrat @watpacharoenrat11 @Watpacharoenrat