โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.

    สติเป็นตัวปกป้องคุ้มครองจิต ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเรื่องลูกเศรษฐีที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความอึดอัดกระวนกระวายใจในการที่จะรักษาระเบียบวินัย กฏกติกามารยาทในสังคม จนพระพี่เลี้ยงได้นำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ท่านทรงเมตตาชี้แนะวิธีการรักษาจิตเพียงข้อเดียวค...อ่านต่อ...

    การแหวกม่านนิวรณธรรม การกำหนด การพิจารณา หรือการภาวนาก็ดีต่อสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น ตัวนิวรณ์ที่เกิดขึ้นกับใจของเรา เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหากเผลอสติ ขาดสติ โดยสติตามไม่ทัน ตัวนิวรณ์ก็จะเข้ามาครอบงำตัวเราได้ เมื่อมันเข้ามาครอบงำใจของเรา มันก็ทำให้ไม่ประสบกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้...อ่านต่อ...

    สภาวะญาณเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อกำหนดภาวนา สติจะดี เมื่อตัวขันติตามมา ตัววิริยะตามมา ทำให้ขยันเดิน ขยันนั่ง ขยันกำหนดภาวนาอยู่ตลอดเวลา นั้นคือสภาวะญาณก็จะเกิดขึ้นง่ายและไว จะเห็นชัดเจนตั้งแต่นามรูปตั้งแต่ปฐมฌานคือฌานที่ ๑ เราจะเห็นรูปเห็นนาม แยกรูปแยกนามอย่างชัดเจน เราเห็นกา...อ่านต่อ...

    "เวทนา ๕" การกำหนดอิริยาบถอาการได้ชัดเจนไม่ว่าจะฟุ้ง ไม่ว่าจะปวดมันกำหนดเห็นอาการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เรียกว่าอุเบกขาเวทนา เริ่มตั้งแต่เวทนา คือ เวทนา ๕ โดยตัวเวทนาตัวที่ ๑ คือ ทุกข์ เป็นเวทนาที่มีทุกข์มาก เวทนาตัวที่ ๒ คือ สุข คือเวทนาที่มีสุขมาก มีทุกข์หรือไม่ ตอบว่ามี แต่มีทุกข...อ่านต่อ...

    กำหนดสติที่รากเหง้าของจิต โดยการกำหนดสตินั้น ถ้าฐานเกิดที่ไหน ต้องกำหนดที่ฐานนั้น หากใจของเราเกิดไม่พอใจ ก็ให้กำหนดที่ใจ คือต้นจิต ต้นขั้วรากเหง้าของจิต ด้วยการกำหนดที่ใจ กำหนดสติตามความรู้สึกเช่นไม่พอใจหนอ หรืออึดอัดหนอ กำหนดที่ดวงจิต คือดวงใจ คือหัวใจกำหนดตรงนี้ทันทีอย่าปล...อ่านต่อ...

...อ่าน โอวาทธรรม ทั้งหมด...

โครงการปฏิบัติธรรมต่างๆ ของวัด

พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้ตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ว่า ต้องการให้วัดป่าเจริญราช ซึ่งปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่ 13 ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ ให้เข้าใจจิตใจตนเอง เข้าใจต่อสภาวะธรรมต่างๆ ตามธรรมชาติ ตามหลักคำสอนและแนวทางการปฏิบัติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ คอยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ

โครงการ พัฒนาจิตเพื่อพ่อ

จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ ๑ - ๘ ของทุกเดือน เป็นคอร์สปฏิบัติธรรมแบบต่อเนื่อง เข้มข้น มีการ"สมาทานปิดวาจา" ซึ่งสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องอยู่ครบทั้ง ๘ วันเท่านั้น

อ่านต่อ..

โครงการ บุคคลทั่วไป

เป็นคอร์ศสำหรับคณะบุคคล สาธุชน จากห้างร้าน บริษัท คณะนักเรียนนักศึกษา องค์กรต่างๆ ทั่วไป หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความศรัทธา สามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ตั้งแต่วันที่ 9 เป็นต้นไป

อ่านต่อ..

โครงการ ธรรมะสัญจร

เป็นโครงการอบรมการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี หรือบางปีก็จะจัดให้มีธรรมสัญจรทัวร์ไปยังแดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย

อ่านต่อ..

โครงการ ค่ายพุทธบุตร

โครงการอบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชนก่อนวัยแรกรุ่นอายุ ๙-๑๒ ปี และกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอายุ ๑๓-๑๕ ปี ให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมธรรมะและการปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมแก่เยาวชน โดยมีพระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้เมตตาเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อ่านต่อ..

ขอเชิญปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อเริ่มทุกวันที่ ๑-๘ ของทุกเดือน

อ่านต่อ..

โครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่า..สู่ชาวดอย

อ่านต่อ..

วิปัสสนาชีวิต

ท่านจะมัวนิ่งเฉยอยู่ใยเล่า ลงมือปฏิบัติวิปัสสนาสมาธิกันเถิด เพื่อประโยชน์ทั้ง 3 คือ ประโยชน์ชาตินี้ ประโยชน์ชาติหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง คือพระนิพพาน

กรรมฐาน

กรรมฐาน หรือกัมมัฏฐาน มี 2 อย่าง คือ
1.สมถกรรมฐาน คือ กรรมฐานที่ทำให้ใจสงบง่าย
2.วิปัสสนากรรมฐาน คือ กรรมฐานที่ทำให้เกิดปัญญา

อ่านต่อ..

วิธีการเริ่มต้นปฏิบัติ

ข้าพเจ้าขอสมาทาน พระวิปัสสนากัมมัฏฐาน แม้ในครั้งที่สอง แม้ในครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอสมาทาน พระวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อที่จะกระทำพระนิพพานให้แจ้ง อันป็นที่สิ้นไป แห่งกองทุกข์ทั้งปวงเทอญฯ

อ่านต่อ..

การเดินจงกรม

ที่ประเทศอินเดีย มีที่เดินจงกรมอยู่ใกล้คันธกุฎีของพระพุทธเจ้า ในวัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งแสดงว่าวิชาวิปัสสนาสมาธิ มีการเดินจงกรมแน่นอน

อ่านต่อ..

การนั่งเจริญวิปัสสนาสมาธิ

ให้นั่งหลับตา ตั้งตัวตรงตามแบบพระพุทธรูป ให้เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ในลักษณะแบมือ เลื่อนมือให้หัวแม่มือทั้งสองชนกันเบาๆ

อ่านต่อ..

การเจริญสติปัฏฐาน ๔

การพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม และมีการเสื่อมสลายไปอยู่ตลอดเวลา ถ้าปฏิบัตินานๆวัน พอง ยุบ อาจหายไป

อ่านต่อ..

คุณลักษณะของโสดาบัน

เมื่อมีวาสนาบารมี ได้ผ่านโสฬสญาณในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ย่อมได้ครองชีวิต “โสดาบัน” ลักษณะของโสดาบัน ๑๑ ข้อนี้ เขาเกิดของเขาเอง

อ่านต่อ..