โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.

    ทานัง (ทานํ) การให้วัตถุสิ่งของ เห็นได้ชัดๆนี่เลยนะ ท่านให้กับพสกนิกรที่เกิดความทุกข์บนเขาทางภาคเหนือ ไม่มีอาชีพการงานทำ ปลูกฝิ่น กัญชา ทำมาหากิน มันผิดกฎหมาย กฎบ้าน กฎเมือง ประเทศชาติก็อยู่ไม่สงบสุข ก็เสด็จพระราชดำเนิน ไปถึงสถานที่นั้นๆ ไปเห็นแล้วก็ไปพูด เข้าถึงที่และเข้าถึงใจ ...อ่านต่อ...

    สัมมาวาจา พูดชอบ พูดกับใคร มันนั่งสมาธิอยู่ ไม่ได้พูด พูดกับตัวเราเองๆ คือ เห็นภายใน เห็นจิตแล้วพูด เห็นหนอ ปวดหนอ เมื่อยหนอ เซ็งหนอ เบื่อหนอ แหนะ กำหนดลงไป พูดกับตัวเรา ยังไม่ได้แล้วนะ เราเดี๋ยวเนี้ยเราจะไม่รู้ เดี๋ยวเราก็ต้องรู้ มันพูดย้ำกับตัวเราเองตลอดเวลา จนมันก้องในหัวใจ มีแ...อ่านต่อ...

    พระพุทธเจ้าว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอคลุกคลีแต่อย่าคลุกคลี ไม่คลุกคลี คือ คำว่าไม่คลุกคลี คือ ไม่ไปพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลา แต่อยู่รวมกันคลุกคลีกันได้ งงไหม งง คลุกคลีก็ คือ มาร่วมกิจกรรมกัน ในสถานที่เดียวกัน ทำกิจกรรมอย่างเดียวกัน ด้วยกัน แล้วก็เลิกรา ไม่คลุกคลี คลุกคลี ก็คือ มาร่...อ่านต่อ...

    สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ นี่เรียกว่า คิดชอบ ให้คิดชอบนะ แต่อย่าชอบคิด พวกเราไหมหละ ชอบคิดพวกเราให้คิดชอบตามหลักธรรม คิดชอบตามสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้น มันคิดก็บอกว่า คิดหนอ พอมันไม่คิดหนอ มันไม่มีหนอ มันไปไหนหนอ เอ้า..มาอีกแล้วหนอ มันจึงไม่ได้คิดชอบ มันคิดสร้าง มันคิดขึ้นและปรุงแต่งข...อ่านต่อ...

    อนัตตา มีไหมหละ ที่ความปวด มี มันมีปวดอยู่ตรงไหน มีตัวตนไหม มี แต่ไม่มีตัวตน เพราะมันไม่ใช่ ของเรา ที่เราสุขก็ไม่ใช่ของใคร ทุกข์ก็ไม่ใช่ของใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของ แต่ถ้าใครยึด คนนั้นแหละทุกข์ ถ้าใครยึด คนนั้นแหละสุข..หลงสุข ฉะนั้น จึงไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้ว เป็นสักว่าธาตุ ตามธรรมช...อ่านต่อ...

...อ่าน โอวาทธรรม ทั้งหมด...

โครงการปฏิบัติธรรมต่างๆ ของวัด

พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้ตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ว่า ต้องการให้วัดป่าเจริญราช ซึ่งปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่ 13 ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ ให้เข้าใจจิตใจตนเอง เข้าใจต่อสภาวะธรรมต่างๆ ตามธรรมชาติ ตามหลักคำสอนและแนวทางการปฏิบัติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ คอยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ

โครงการ พัฒนาจิตเพื่อพ่อ

จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ ๑ - ๘ ของทุกเดือน เป็นคอร์สปฏิบัติธรรมแบบต่อเนื่อง เข้มข้น มีการ"สมาทานปิดวาจา" ซึ่งสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องอยู่ครบทั้ง ๘ วันเท่านั้น

อ่านต่อ..

โครงการ บุคคลทั่วไป

เป็นคอร์ศสำหรับคณะบุคคล สาธุชน จากห้างร้าน บริษัท คณะนักเรียนนักศึกษา องค์กรต่างๆ ทั่วไป หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความศรัทธา สามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ตั้งแต่วันที่ 9 เป็นต้นไป

อ่านต่อ..

โครงการ ธรรมะสัญจร

เป็นโครงการอบรมการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี หรือบางปีก็จะจัดให้มีธรรมสัญจรทัวร์ไปยังแดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย

อ่านต่อ..

โครงการ ค่ายพุทธบุตร

โครงการอบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชนก่อนวัยแรกรุ่นอายุ ๙-๑๒ ปี และกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอายุ ๑๓-๑๕ ปี ให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมธรรมะและการปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมแก่เยาวชน โดยมีพระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้เมตตาเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อ่านต่อ..

ขอเชิญปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อเริ่มทุกวันที่ ๑-๘ ของทุกเดือน

อ่านต่อ..

โครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่า..สู่ชาวดอย

อ่านต่อ..

วิปัสสนาชีวิต

ท่านจะมัวนิ่งเฉยอยู่ใยเล่า ลงมือปฏิบัติวิปัสสนาสมาธิกันเถิด เพื่อประโยชน์ทั้ง 3 คือ ประโยชน์ชาตินี้ ประโยชน์ชาติหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง คือพระนิพพาน

กรรมฐาน

กรรมฐาน หรือกัมมัฏฐาน มี 2 อย่าง คือ
1.สมถกรรมฐาน คือ กรรมฐานที่ทำให้ใจสงบง่าย
2.วิปัสสนากรรมฐาน คือ กรรมฐานที่ทำให้เกิดปัญญา

อ่านต่อ..

วิธีการเริ่มต้นปฏิบัติ

ข้าพเจ้าขอสมาทาน พระวิปัสสนากัมมัฏฐาน แม้ในครั้งที่สอง แม้ในครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอสมาทาน พระวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อที่จะกระทำพระนิพพานให้แจ้ง อันป็นที่สิ้นไป แห่งกองทุกข์ทั้งปวงเทอญฯ

อ่านต่อ..

การเดินจงกรม

ที่ประเทศอินเดีย มีที่เดินจงกรมอยู่ใกล้คันธกุฎีของพระพุทธเจ้า ในวัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งแสดงว่าวิชาวิปัสสนาสมาธิ มีการเดินจงกรมแน่นอน

อ่านต่อ..

การนั่งเจริญวิปัสสนาสมาธิ

ให้นั่งหลับตา ตั้งตัวตรงตามแบบพระพุทธรูป ให้เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ในลักษณะแบมือ เลื่อนมือให้หัวแม่มือทั้งสองชนกันเบาๆ

อ่านต่อ..

การเจริญสติปัฏฐาน ๔

การพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม และมีการเสื่อมสลายไปอยู่ตลอดเวลา ถ้าปฏิบัตินานๆวัน พอง ยุบ อาจหายไป

อ่านต่อ..

คุณลักษณะของโสดาบัน

เมื่อมีวาสนาบารมี ได้ผ่านโสฬสญาณในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ย่อมได้ครองชีวิต “โสดาบัน” ลักษณะของโสดาบัน ๑๑ ข้อนี้ เขาเกิดของเขาเอง

อ่านต่อ..